Användningsvillkor

Användningsvillkor

Genom användningen av www.paristokierrätys.fi webbsidorna, förbinder sig besökaren att iakta dessa villkor:

Innehållet i webbsidorna ägs av Recser Ab. Webbsidorna innehåller material som är upphovsrättsskyddat © 2008-2014 Recser Ab, Batteriföreningen och Batteriinsamlingen.se. Alla rättigheter förbehålls. Det är inte tillåtet att i någon form som helst kopiera, överföra, distribuera eller lagra innehållet i sidorna eller delar av dem utan föregående skriftliga tillstånd av Recser Ab.

Det är endast tillåtet att lagra delar av sidorna på en dator samt att skriva ut dem för personligt, icke-kommersiellt bruk i enlighet med dessa villkor. Omarbetning eller användning av sidorna för annat ändamål är förbjudet.

Det är tillåtet att använda pressmeddelanden och andra dokument avsedda för offentlig spridning av information på det villkor att källan till informationen anges vid användningen.

Länkar till sidor som ägs eller upprätthålls av tredje part kan ha fogats till dessa sidor. Vid förflyttning till sådana sidor bör användaren godkänna dessa sidors eventuella villkor för användning innan användningen inleds. Samtidigt godkänner användaren även att Recser Ab inte ansvarar för det material som har skapats eller publicerats på de ifrågavarande sidorna. Placeringen av en utomstående länk på dessa sidor innebär inte heller att vi särskilt skulle godkänna de produkter, tjänster och åsikter som omnämns på dessa sidor.

Sidorna ställs till förfogande "i den form de är". Vi har strävat efter att använda normal praxis så att tillförlitligheten i de uppgifter som finns på sidorna har kunnat kontrolleras. Vi garanterar emellertid inte att sidorna eller uppgifter på dem är korrekta, exakta eller pålitliga. Vi garanterar inte att sidorna eller servern, som möjliggör läsandet av sidorna, inte innehåller några virus eller andra skadliga komponenter, även om vi har strävat efter att beakta säkerheten. Vi garanterar inte att sidorna kan användas oavbrutet eller utan fel. Vi ger inga som helst garantier för ägande- eller upphovsrätter eller deras okränkbarhet, och inte heller för innehållet eller dess riktighet eller för att de produkter eller tjänster som presenteras på sidorna finns att tillgå. Vi svarar inte heller för några som helst direkta eller indirekta skador som kan uppstå på grund av användningen av sidorna eller på grund av att de inte fungerar, eller för skador som uppstått på grund av oriktiga uppgifter.

Varumärkena och adresserna är Recser Ab:s eller batterigöreningens produktnamn och varumärken. Utomstående produkt- eller bolagsnamn, som för övrigt nämns eller syns på dessa sidor kan vara övriga bolags varumärken eller produktnamn. Det att namnen eller produkt- eller varumärkena syns innebär inget som helst samband med de ifrågavarande företagen eller samfunden. Sidan med förteckningen över medlemsföretagen har endast publicerats för att eventuella köpare skall ha en möjlighet att kontrollera hur företaget sköter sitt producentansvar (det vill säga, om företaget är medlem). Företagens namn och kontaktuppgifter får inte användas för något annat ändamål. Användningen av sidorna ger inte någon som helst rätt att använda de i fråga varande produktnamnen eller varumärkena utan rättsinnehavarens föregående skriftliga samtycke.