Miljö

Miljö

Alla batterier har inte alls klassificerats som problemavfall eller som farliga för miljön. Då det är omöjligt för hushållen eller mottagarna att känna till
alla batterityper är det ur miljösynvinkel en bättre lösning att alla batterier samlas in för en korrekt hantering och ingenting slängs på soptippen.

Lämplig insamling och hantering minskar belastningen på miljön samt gör det möjligt att använda råvaran på nytt och på detta sätt minskas även slitaget på miljön.

Obs! Du lägger väl inte batterier och ackumulatorer i blandavfallet från och med 26.9.2008.

Batterier och ackumulatorer som är särskilt farliga för miljön (som har tagits ur bruk och felaktigt använda):

  • blyackumulatorer (t.ex. bilackumulatorer)
  • nickelkadmiumackumulatorer
  • batterier som innehåller kvicksilver
  • batteriers elektrolyter som skall samlas in skilt

Osorterade batterier är problemavfall om de innehåller någon av de ovan nämnda batterityperna.

Batterier som är mindre skadliga för miljön:

  • alkalibatterier, blockbatterier
  • nickelmetallhydridackumulatorer
  • litiumackumulatorer
  • litiumpolymerackumulatorer

Speciellt bly och andra tungmetaller är skadliga emedan de sugs upp av jordmånen och den vägen förs vidare i kedjan.