Paristojen merkintä

Paristojen ja akkujen merkintä

Paristoissa ja akuissa on oltava niiden erilliskeräystä ja raskasmetallipitoisuutta osoittavat merkinnät 26.9.2008 alkaen.

Paristosta tai pakkauksesta tulee löytyä yliruksattu roskalaatikon kuva. Tämä kertoo, että paristo on erilliskerättävä ja sitä ei saa laittaa sekajätteeseen.

Erikseen paristoissa tai niiden pakkauksissa on myös niiden raskasmetallipitoisuutta sisältävät varoitusmerkinnät. Nämä raskasmetallit ovat erityisen haitallisia ympäristölle.

Pb = sisältää lyijyä
Cd = sisältää kadmiumia
Hg = sisältää elohopeaa

Tehoa osoittavat merkinnät

Alkuperäisessä asetuksessa 422/2008 määrättiin, että tuottajien on merkittävä paristot ja akut niiden tehoa osoittavalla merkinnällä 26.9.2009 alkaen.

27.8.2009 Valtioneuvosto antoi kuitenkin asetuksen "Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta", jossa kumotaan säännös tuottajien velvollisuudesta huolehtia, että kannettavat paristot ja akut sekä ajoneuvoparistot ja -akut varustetaan 26.9.2009 lukien niiden tehoa osoittavalla merkinnällä. Tehoa osoittavien merkintöjen suhteen tuottajat saivat siis lisäaikaa.

Kannettavissa ladattavissa paristoissa ja akuissa oltava tehomerkinnät 30.5.2012 alkaen

Euroopan komission 29.11.2010 antaman asetuksen 1103/2010 mukaisesti kannettavissa sekundäärisissä eli ladattavissa paristoissa ja akuissa on oltava niiden tehoa koskevat merkinnät 30.5.2012 alkaen.

Teho tulee asetuksen mukaan ilmaista paristoon tai akkuun tehtävällä merkinnällä milliampeeritunteina (mAh) tai ampeeritunteina (Ah). Sellaisenaan jäsenvaltioissa siirtymäajan kuluttua sovellettavassa asetuksessa säädetään tarkemmin merkintää koskevista kokoa ja sijaintia koskevista vaatimuksista.

Asetusta ei sovelleta lainkaan primäärisiin kannettaviin paristoihin ja akkuihin eikä sellaisiin sekundäärisiin paristoihin ja akkuihin, jotka sisältyvät tai joiden on tarkoitettu sisältyvän laitteisiin ennen kuin ne toimitetaan loppukäyttäjälle ja joita ei ole tarkoitus poistaa paristodirektiivin 2006/66/EY 11 artiklan mukaisesti.

Lisätietoja merkinnöistä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKESin sivuilta.