28.8.2009

Valtioneuvosto antoi asetuksen ”Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista" muuttamisesta

Nykyisen asetuksen säännöksiä paristojen ja akkujen tuottajien ja tuottajayhteisöjen merkitsemiseksi tai hyväksymiseksi tuottajatiedostoon tarkistetaan tuottajien rekisteröintivaatimuksista annetun komission päätöksen 2009/603/EY mukaisesti. Lisäksi kumotaan säännös tuottajien velvollisuudesta huolehtia siitä, että kannettavat paristot ja akut sekä ajoneuvoparistot ja -akut varustetaan 26.9.2009 lukien niiden tehoa osoittavalla merkinnällä. Asetus tulee voimaan 26.9.2009.

2009/603/EY
KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 5 päivänä elokuuta 2009,
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY mukaisista paristojen ja akkujen tuottajia koskevista rekisteröintivaatimuksista