16.12.2013

Muutoksia paristo- ja akkudirektiiviin – elohopeaa ja kadmiumia koskevat käyttökiellot laajenevat

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat 20.11.2013 antaneet direktiivin 2013/56/EU, jolla muutetaan voimassaolevaa paristo- ja akkudirektiiviä (2006/66/EY). Keskeisimmät muutokset liittyvät kadmiumia ja elohopeaa koskevien käyttökieltojen laajentamiseen. Direktiivin säännökset on saatettava voimaan osana kansallista lainsäädäntöä 1.7.2015 mennessä.

Kiellot

Elohopeaa sisältäviä nappiparistoja koskeva poikkeus poistuu 1.10.2015, sen jälkeen markkinoille ei pääsääntöisesti saa enää saattaa yli 0,0005 painoprosenttia elohopeaa sisältäviä paristoja tai akkuja. Ainoa poikkeus koskee kuulokojeissa käytettäväksi tarkoitettuja nappiparistoja, joiden osalta komission tulee tarkastella poikkeusta uudelleen 1.10.2014 mennessä. Kadmiumin käytön johdottomissa työkaluissa salliva poikkeus poistuu vuoden 2016 päättyessä.  Paristoja ja akkuja, jotka eivät täytä edellä mainittuja kieltoja, mutta jotka on laillisesti saatettu markkinoille ennen kieltojen soveltamispäivää, voidaan pitää kaupan varastojen loppumiseen asti.

Muut tuottajia koskevat muutokset

Ainerajoitusten lisäksi direktiivissä tarkennetaan muun muassa paristojen ja akkujen irrottamista koskevaa artiklaa. Muutetussa 11 artiklassa edellytetään, että laitteet tulee suunnitella siten, että mikäli loppukäyttäjä ei voi vaivatta irrottaa paristoa tai akkua, voi valmistajasta riippumaton pätevä ammattilainen sen vaivatta tehdä. Lisäksi direktiivissä yhdenmukaistetaan tuottajien rekisteröintiä koskevat vaatimukset sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin uudelleenlaaditun version 2012/19/EU kanssa.

Linkki direktiiviin: 2013/56/EU